Om Ordenen


Ridderordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem (Gravridderordenen) er til stede nesten i hvert eneste land i verden der det finnes et katolsk fellesskap av betydning, og der det er grunnlag for aktiviteter i tråd med Ordenens formål. I de enkelte nasjonale stattholderskap og magistrale delegasjoner holdes det møter og sammenkomster for åndelig utvikling av Ordenens medlemmer med den hensikt å fremme Ordenens rolle og virksomhet.


Den svært vanskelige situasjonen i Det Hellige Land, bl.a. som følge av intifadaen, har hemmet arbeidslivet og de inntektsbringende aktiviteter i store deler av Det Hellige Land. Mange kristne er blitt arbeidsløse. Dette har ført til at Det Latinske Patriarkat, Det Apostoliske Nuntiat og andre katolske institusjoner innen sosialt og humanitært arbeid har engasjert seg for å gi direkte hjelp til familier som er i stor nød.


Ordenens arbeid har alltid vært innrettet mot å hjelpe de kristne i Det Hellige Land til å leve på et kulturelt og sosialt nivå som gjør at de kan spille en aktiv rolle i landets sosiale liv på lik linje med de som tilhører andre livssyn. På slutten av 1900-tallet har vi vært vitne til en betydelig utvandring fra Det Hellige Land av kristne familier fra middelklassen som søker seg til andre land for å finne en tryggere fremtid. Kristne utgjør i dag mellom 2 til 4 % av befolkningen i Det Hellige Land. De fleste er håndverkere, kjøpmenn eller arbeider innen turistnæringen som i all hovedsak er knyttet til pilegrimer.


På 1900-tallet har Ordenen finansiert grunnleggelsen av 40 skoler i Israel, Palestina og Jordan og er i dag engasjert i å støtte driften av disse. De har rundt 19.000 elever fordelt på førskole, barne-, ungdoms- og videregående skoler i tillegg til flere yrkesskoler. Elevene består av ca 60 % kristne og 40 % muslimer.


Ordenens engasjement på utdanningssektoren gjør at man kan arbeide på et viktig område i disse landene – for å grunnlegge en holdning fra ung alder av som forutsetning for sameksistens med mange etniske og religiøse grupper. Ved å utvikle slike verdier fra barnsben av, kan en sikre at de blir rotfestet i de unges sinn. Det er vanskeligere å utvikle slike verdier etter hvert som ungdommene blir eldre, da de lettere kan bli tiltrukket av ekstreme ideologier.


Utgiftene til administrasjon av Patriarkatet og dets 68 menigheter, lønn til ca 900 lærere og ansatte ved skolene, utgiftene til Patriarkatets seminar og barnehjem, samt til nye initiativer og prosjekter i Patriarkatet, er betydelige og krever økt innsats av Ordenen som bare kan imøtekommes ved at Ordenens aktive medlemmer er sjenerøse givere.

 

 

Ordenens misjon

 

Spiritualiet

 

Virksomhet

 

Organisasjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ridderordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem • Den Norske Magistrale Delegasjon • © 2008

Ridderordenen av den Hellige Grav i Jerusalem

Den Norske Magistrale Delegasjon

www.oessh.no